HUT

pastedGraphic.png

Från Merkurius till småkrypens värld ( Bokningsbart mars – oktober)

I detta tema får ni följa med till roboten ReBus hemplanet, Merkurius, och tillbaka till jorden igen för att utforska en art av jordens alla småkryp, gråsuggan.

Syftet är att lyfta globala målet nr 15: Ekosystem och biologisk mångfald.

Det ekologiska och sociala perspektivet dvs allas lika värde i ett ekosystem, liten som stor.

Centrala begrepp: Planet, ekosystem, arter och mångfald.

Läroplansmål:

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö­ och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhåll­ningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. 
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap